1. അലുങ്ങുക

    1. ക്രി.
    2. അലങ്ങുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക