1. അലുപ്പം, അലുപ്പ്

    1. നാ.
    2. തളർച്ച, ക്ഷീണം
    3. ചെടിപ്പ്, മടുപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക