1. അലുബ്ധ

    1. വി.
    2. ലോഭമില്ലാത്ത, ആഗ്രഹമില്ലാത്ത, ധനതൃഷ്ണയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക