1. അലുവാ

  1. നാ.
  2. ഒരു മധുരപലഹാരം
 2. ആലുവ

  1. നാ.
  2. മധ്യകേരളത്തിൽ പെരിയാറിൻറെ തീരത്തുള്ള ഒരു സുഖവാസസ്ഥലം. ആലുവാപ്പുഴ = പെരിയാർ
 3. അൽവാ, അലുവാ

  1. നാ.
  2. ഹൽവാ
 4. ഹല്വാ, അലുവാ

  1. നാ.
  2. ഒരു മധുര പലഹാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക