1. അലൂന

    1. വി.
    2. മുറിക്കാത്ത, കൊയ്യാത്ത
  2. ആലുന

    1. വി.
    2. മുറിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക