1. അലേപക

    1. വി.
    2. മറുകില്ലാത്ത, നിർമലമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക