1. അലേലൂയ

    1. വ്യാ.
    2. അല്ലേലൂയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക