1. അലേശ

    1. വി.
    2. അനല്പമായ, കൂടുതൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക