1. അലോകനം

    1. നാ.
    2. അദൃശ്യത, അപ്രത്യക്ഷം
  2. ആലോകനം

    1. നാ.
    2. ആലോകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക