1. അലോക്യ

  1. വി.
  2. ലോകസാധാരണമല്ലാത്ത, അപൂർവമായ
 2. ആലോക്യ1

  1. വി.
  2. ആലോകനീയ
 3. ആലോക്യ2

  1. അവ്യ.
  2. കണ്ടിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക