1. അലോപ്യ

    1. വി.
    2. കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത, ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക