1. അലോലുപൻ

    1. നാ.
    2. ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തവൻ, ആസക്തിയില്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക