1. അല്ക്, അല്കുൽ

    1. നാ.
    2. നിതംബം
    1. പ.മ.
    2. "ശ്രാത്രയോരിനിയ കർണികാരവും മൂർധ്നി പീലി തിരുവല്കിൽ വാസസി". (വാ.ദേ.സ്ത.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക