1. അല്പചേഷ്ടിത

    1. വി.
    2. മടിയുള്ള, അധികം പ്രവർത്തിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക