1. അല്പജീവി

    1. നാ.
    2. കുറച്ചുകാലം മാത്രം ജീവിക്കുന്ന പ്രാണി, ചെറിയപ്രാണി
    3. നിസ്സാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക