1. അല്പജ്ഞ

    1. വി.
    2. അറിവുകുറഞ്ഞ, അറിവില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക