1. അല്പപരജീവി

    1. നാ.
    2. അർധപരജീവി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക