1. അല്പബിംബം

    1. നാ.
    2. ദേവാലയത്തിൽ ജീർണോദ്ധാരണം നടത്തുമ്പോൾ ഇളങ്കോവിലിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായി നിർമിക്കുന്ന ബിംബം, ബാലബിംബം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക