1. അല്പഭാഷി

    1. വി.
    2. അല്പം മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന
    1. നാ.
    2. അധികം സംസാരിക്കാത്തവൻ. (സ്ത്രീ.) അല്പഭാഷിണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക