1. അല്പമധ്യമ

    1. വി.
    2. കൃശമായ അരയോടുകൂടിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക