1. അല്പമൂത്രത

    1. നാ.
    2. കുറച്ചുമാത്രം മൂത്രംപോകൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക