1. അല്പവാജനം

    1. നാ.
    2. ഉത്തരത്തിൻറെ വശത്തും മറ്റും കുതച്ചുപണിയുന്ന ചട്ടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക