1. അല്പവിരാമം

    1. നാ. വ്യാക.
    2. അല്പമൊന്ന് നിറുത്തി വായിക്കണം എന്നു കാണിക്കുന്ന ചിഹ്നം, അങ്കുശചിഹ്നം, കോമ (,)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക