1. അല്പവൃത്തി

    1. നാ.
    2. കുറവായ ഉപായസ്ഥിതി (കാലക്ഷേപം)
    3. കഷ്ടിച്ചുള്ള ജീവിതരീതി
    4. ചുരുങ്ങിയതോത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക