1. അല്പശമി

    1. നാ.
    2. ശമിയെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ വൃക്ഷം, ചെറുവന്നി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക