1. അല്പസത്ത്വൻ

    1. നാ.
    2. ഓജസ്സുകുറഞ്ഞവൻ, പ്രതാപം കുറഞ്ഞവൻ, ദുർബലൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക