1. അല്പസാരജ്ഞ

    1. വി.
    2. ബുദ്ധികുറഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക