1. അല്പാധിപത്യം

    1. നാ.
    2. പ്രഭുജനാധിപത്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക