1. അല്പായുസ്സ്

    1. നാ.
    2. ആട്
    3. ആയുസ്സു കുറഞ്ഞവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക