1. അല്പാല്പം

    1. അവ്യ.
    2. കുറച്ചുകുറച്ചായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക