1. അല്ലയോ

    1. അവ്യ.
    2. ആണല്ലോ, അല്ലേ, അങ്ങനെതന്നെയാണല്ലോ, (ആണ് എന്ന മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ള ചോദ്യം)
    3. സംബോധന, ഹേ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക