1. അല്ലാഞ്ഞ്

    1. അവ്യ. മുന്‍വിന.
    2. അല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലാത്തപക്ഷം, അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക