1. അല്ലായ്ക, -യ്മ

    1. നാ.
    2. അല്ലെന്നുള്ളസ്ഥിതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക