1. അല്ലാ2, അള്ളാ

    1. നാ.
    2. ദൈവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക