1. അല്ലിക്കള്ള്

    1. നാ.
    2. ചക്കരക്കള്ള്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക