1. അല്ലിത്താർ

    1. നാ.
    2. താമര. അല്ലിത്താർമാത് = ലക്ഷ്മി. അല്ലിത്താരമ്പൻ = കാമൻ
  2. ആൽത്തറ

    1. നാ.
    2. ആലിൻറെ ചുവടിനുചുറ്റും പൊക്കിക്കെട്ടുന്ന തറ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക