1. അല്ലിയൻ

    1. നാ.
    2. കൂട്ടമ്പിരിഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്കുനടക്കുന്ന കൊമ്പനാന
    3. കൊമ്പില്ലാത്ത ആണാന, മോഴ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക