1. അല്ലെങ്കിൽ

    1. അവ്യ.
    2. ഒന്ന് നിഷേധിച്ചിട്ട് വേറൊന്നു നിർദേശിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം
    3. അല്ലാത്തപക്ഷം
    4. പലതിൽ ഒന്നോ ചിലതോ നിർദേശിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം
    5. പറഞ്ഞതിൻറെ വിശദീകരണത്തിനു പ്രയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദം. "ഒന്നുകിൽ കളരിക്കുപുറത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ആശാൻറെ നെഞ്ചത്ത്" (പഴ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക