1. അല്ലോ

    1. അവ്യ.
    2. നിശ്ചയാർഥത്തിൽ ആഖ്യാതമായി പ്രയോഗിക്കുന്നത്, ശ്രാതാവിൻറെ സമ്മതം സിദ്ധവത്കരിച്ചുകൊണ്ട്
    3. ഒരു അനുപ്രയോഗം, അനുസ്മരണം, അനുതാപം, ആശ്ചര്യം, ആശ്വസം മുതലായ അർത്ഥങ്ങളിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക