1. അലർച്ച1

  1. നാ.
  2. ഗർജനം, സിംഹം തുടങ്ങിയ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഉച്ചവും പരുഷവുമായ ശബ്ദം
 2. അലർച്ച2

  1. നാ.
  2. ചൂട്
  3. അത്യാഗ്രഹം, കാമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക