1. അലർ1

  1. -
  2. "അലരുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 2. അലർ2

  1. നാ.
  2. പരാതി, സങ്കടം, നിലവിളി
 3. അലറ്

  1. -
  2. "അലറുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 4. ആലറ

  1. നാ.
  2. അലാതം
 5. അലറി

  1. നാ.
  2. ഒരു വൃക്ഷം, രാജമല്ലി
  3. അരളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക