1. അളമട

    1. നാ.
    2. പക്ഷികളും പാമ്പുകളും മറ്റുമിരിക്കുന്ന മാളം, പൊത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക