1. അളവും

    1. അവ്യ.
    2. വരെ, ഓളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക