1. അളിഞ്ജരം

    1. നാ.
    2. മൺപാത്രം, അലഞ്ജരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക