1. അളിനി

  1. നാ.
  2. പെൺവണ്ട്
  3. വണ്ടിൻകൂട്ടം
 2. ആളൻ

  1. നാ.
  2. ആളുന്നവൻ, ഭരണകർത്താവ്. ഉദാ: വിധിയാളൻ = വിധികർത്താവ്
 3. അള്ളാൻ, അള്ളുവൻ

  1. നാ.
  2. അളുങ്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക