1. അളിന്ദ(ക)ം

    1. നാ.
    2. പുറന്തിണ്ണ, പൂമുഖം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക