1. അളിമ്പകം

    1. നാ.
    2. കുയിൽ
    3. തവള
    4. വണ്ട്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക