1. അളുപം, ആലുകം

    1. നാ.
    2. ചേമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക