1. അള്മാരി

    1. നാ.
    2. അലമാരി
  2. അളമാര

    1. നാ.
    2. അലമാര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക