1. അള്ളാൻ, അള്ളുവൻ

    1. നാ.
    2. അളുങ്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക